注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

飞扬三班的博客

 
 
 

日志

 
 

二年级下第二单元词  

2013-03-19 13:37:10|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

二年级下第二单元词              姓名

 wǎ jiě     wǎ fáng   quán shuǐ wēn quán  tiān rán  rán hòu

(        )(         )(         )(        )(       )(       )

zhōngguójié  tuán jié    yī gǔ qīng quán    gǔ shì háng qíng

(        )(         )(               )(                   )

qīng cuì     gān cuì lì luò      shuǐ tǎ       jīn zì tǎ

(        )(               )(           )(             )

dù mén xiè kè     dù jué      dù juān      dù juān huā

(              )(          )(          )(               )

 léi yǔ jiāo jiā  léi tóng   xū yào     xū qíu  zhēn fēng xiāng duì

(          )(        )(        )(        )(                )

bǐ fēng    hàn dī    shuǐ dī shí chuān  sǎ luò  yáng yángsǎsǎ

(        )(         )(               )(       )(           )

ní shā   shuǐ ní   ní nìng  lù nìng nán xíng  shū shu  dà shū

(      )(       )(        )(             )(       )(      )

nián mài   mài jìn      zú jì       shì jì     mí lù    zhāo mí

(        )(         )(         )(        )(       )(       )

 zhōu mò    fěn mò    fēn fāng    xià tiān   xià yè    pū miè

(        )(         )(         )(        )(       )(       )

pū kōng   tuō yùn   tuō ér shuǒ    mō le mō    mō hēi er

(        )(         )(           )(           )(          )

huó gāi   gāi dāng   líng shēng  diàn líng  fēng lì    lì yòng

(        )(         )(         )(        )(       )(       )

ruò xiǎo  tǐ ruò duō bìng   yīng gāi    yī hū bǎi yīng

(        )(              )(         )(              )

 

  评论这张
 
阅读(70)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018